Stwierdzenie ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń (ASF).

10 sierpnia 2023

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w dniu 8 sierpnia 2023 r. w powiecie chełmskim w miejscowości Łukówek określa się:
– obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim gmina Wola Uhruska miejscowości:
Potoki, Stanisławów, części miejscowości Siedliszcze położona na zachód od torów kolejowych, części miejscowości Uhrusk położona na zachód od torów kolejowych.
obszar zagrożony w powiecie włodawskim, gmina Wola Uhruska miejscowości:
Bytyń, Józefów, Majdan Stuleński, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Mszanka, Piaski, Wola Uhruska, część miejscowości Siedliszcze położoną na wschód od torów kolejowych, część miejscowości Uhrusk położoną na wschód od torów kolejowych.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania świń z zakładów i do zakładów bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania innych niż świnie zwierząt gospodarskich z zakładów utrzymujących świnie i do takich zakładów bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
4) objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego krycia świń;
5) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w zakładzie, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń do rzeźni wyznaczonej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych środkach transportu;
6) przemieszczania produktów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
7) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz obornika pochodzącego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
8) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
9) organizowania widowisk i pochodów.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt i produktów pochodzących od zwierząt, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów i substancji, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) stosowanie i pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
3) przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby mające styczność ze świniami przez zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące;
4) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych, albo stosowanie urządzeń lub niecek, zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami z zakładów, w których są utrzymywane świnie; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4975
6) niezwłoczne powiadamianie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach chorych lub padłych świń w zakładzie;
7) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt i produktów pochodzących od zwierząt, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów i substancji, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) stosowanie i pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
3) przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby mające styczność ze świniami przez zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące;
4) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych, albo stosowanie urządzeń lub niecek, zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami z zakładów, w których są utrzymywane świnie;
6) niezwłoczne powiadamianie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach chorych lub padłych świń w zakładzie;
7) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Treść Rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego:

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00