Ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów

28 stycznia 2021

INFORMACJA
Wójta Gminy Wola Uhruska

W związku z zakończeniem scalenia gruntów wsi Bytyń, części wsi Józefów i części wsi Wola Uhruska informuje się, że zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (zwolnienie na 2021 r.). Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% (2022 r.) i w drugim roku o 50% (2023 r.).

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zwolnienie i ulga udzielane są na wniosek podatnika od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie ulgi;
  • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis;
  • Oświadczenie lub zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i 2 poprzedzających go latach podatkowych;
  • Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska drogą pocztową lub do skrzynki podawczej w Punkcie Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Druki do porania:

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00