Uroczystości gminne 10 listopada 2022 r.

15 listopada 2022

10 listopada 2022 r. w Woli Uhruskiej przy Urzędzie Gminy odbyły się lokalne uroczystości Samorządu Gminy łączące kilka wątków.
Pierwszym z nich było inauguracyjne podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt w 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zarówno masz jak i flaga zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.
W duchu patriotycznym był także drugi wątek uroczystości polegający na przekazaniu przez Dariusza Filipczaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór uczniom Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej „Ognia Niepodległości”. Akcja przekazywania ognia, do której przyłączyła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ma na celu upamiętnienie poległych w bitwie pod Kostiuchnówką w 1915 i 1916 roku polskich żołnierzy.
Trzeci wątek uroczystości związany był z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej Ks. Kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu – Honorowemu Obywatelowi Gminy Wola Uhruska. Odsłonięcia tablicy wymurowanej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy dokonał Prof. dr hab. Feliks Czyżewski – pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska, a jej poświęcenia dokonał ks. Andrzej Lemieszek – Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej.

Przy tej okazji Profesor Feliks Czyżewski wygłosił także okolicznościową przemowę o następującej treści:

Szanowni Państwo, uczestnicy uroczystego odsłonięcia tablicy dedykowanej pamięci księdza Józefa Kuzawińskiego, Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska.

 Osoba Śp. księdza Józefa Kuzawińskiego, proboszcza parafii Wola Uhruska wpisała się w pozytywną historię lokalnej społeczności jako dobrego duszpasterza, patriotę-Polaka i prawego obywatela.

Świadectwem uznania przez społeczność lokalną wielkich zasług Śp. księdza Józefa Kuzawińskiego było nadanie Mu – na wniosek parafian Woli Uhruskiej uchwałą Rady Gminy – zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Gminy.

Dziś mam zaszczyt dokonać odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej pamięci zmarłego przed laty ks. Józefa Kuzawińskiego.

Wielostronna działalność ks. Józefa znana była zarówno tutejszej społeczności, jak środowisku akademickiemu współpracującemu z Gminą Wola Uhruska. To na organizowanych rokrocznie od ponad 20 lat konferencjach i sympozjach polsko-ukraińskich w Woli Uhruskiej środowiska akademickie Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Lwowa, Łucka, Drohobycza, mogły dokładnie poznać przymioty ks. Józefa. Sympozja naukowe poprzedzone były zawsze mszą Świętą, którą od 2013 aż do swojej śmierci Ksiądz Józef sprawował, a następnie uczestniczył w obradach naukowych odbywających się w auli tutejszego byłego już Gimnazjum. ŚP. ks. Józef Kuzawiński doskonale znał uwarunkowania historyczne i kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego, czemu dawał wyraz w mądrych homiliach skierowanych do uczestników odbywających się tutaj sympozjów. Przed objęciem parafii w Woli Uhruskiej ks. Józef Kuzawiński pełnił przez kilka lat posługę duszpasterską na Ukrainie zachodniej. Z życzliwością odnosił się do mieszkańców zza wschodniej granicy — dobrze posługiwał się językiem ukraińskim, który przyswoił sobie w ciągu kilkuletniego pobytu na Wschodzie.

Dziś uczestnicząc w podniosłej uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci księdza Józefa Kuzawińskiego, wyrażam w imieniu środowiska akademickiego, wdzięczność Władzom Gminy za ten dowód pamięci.

Kończąc swoje wystąpienie chcę raz jeszcze podziękować Radnym Gminy Wola Uhruska, jej Przewodniczącemu, a także włodarzowi Gminy – Wójtowi Panu Janowi Łukasikowi, za tworzenie warunków do trwającej ponad dwie dekady współpracy samorządu gminnego ze środowiskami uniwersyteckimi z Polski i Ukrainy. A dowodem tej współpracy są zarówno liczne konferencje, sympozja, konsultacje, ekspertyzy (m.in. z projektowanym przejściem granicznym Zbereże — Adamczuki) , jak i wiele publikacji poświęconych kulturze pogranicza polsko-ukraińskiego. Umiejętne rozwiązywanie współczesnych problemów lokalnej społeczności z tradycją miejscową było cechą ks. Józefa Kuzawińskiego, umiejętnie współpracującego z Władzami Gminy. Tę zasadę zdają się wypełniać Włodarze Gminy, czego dowodem była przeprowadzona w 2019 renowacja grobu rodzinnego Leona Kunickiego na cmentarzu w Uhrusku. Ten XIX-wieczny pisarz i rysownik związany swoją biografią z Siedliszczem, Stulnem i Uhruskiem, stał się z inicjatywy Władz Gminy i księży parafii w Uhrusku i Woli Uhruskiej przedmiotem refleksji naukowej. Czego dowodem była przeprowadzona w czerwcu 2019 r. konferencja i będąca w druku książka o Leonie Kunickim, który w swoich powieściach pokazywał współpracę miejscowych XIX-wiecznych księży unickich ze środowiskiem wiejskim.

Postać ks. Józefa Kuzawińskiego pięknie nawiązuje do tradycji pracy od podstaw ze środowiskiem wspólnot nadbużańskich.

Pragnę raz jeszcze podziękować i wyrazić swoje uznanie Samorządowi Gminy Wola Uhruska za tę ważną uchwałę i decyzję umieszczenia tablicy pamiątkowej dedykowanej ks. Józefowi Kuzawińskiemu.

Dziękuję

Feliks Czyżewski


Ostatnim elementem uroczystości było symboliczne otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej z udziałem środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych drogi: ul. Parkowa i Sportowa. Przecięcia wstęgi na nowej drodze dokonali parlamentarzyści Pani Anna Dąbrowska-Banaszek, Pan Krzysztof Grabczuk i Pan Józef Zając, dyrektor Delegatury LUW w Chełmie Pani Katarzyna Zawiślak, członek Zarządu Powiatu Włodawskiego Pan Adam Panasiuk oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wola Uhruska Pan Jan Łukasik – Wójt Gminy, Pan Marian Łubkowski – Przewodniczący Rady Gminy i Pan Radosław Lipert – Sołtys wsi Wola Uhruska i jednocześnie radny Rady Gminy.
Jesteśmy przekonani, że nowa droga będzie dobrze służyła mieszkańcom przez długie lata.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00