VIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

14 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 21.06.2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych;
5.2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa);
5.3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1722L;
5.4) powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
5.5) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
5.6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022;
5.7) w sprawie zmian w budżecie gminy;
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie VIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00