Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

31 marca 2019

Projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, którego założeniem była budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu było wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki samorządu terytorialnego:
– Starostwo Powiatowe w Łęcznej
– Urząd Gminy Cyców
– Urząd Gminy Milejów
– Urząd Gminy Ludwin
– Urząd Miejski w Łęcznej
– Urząd Gminy Puchaczów
– Urząd Gminy Spiczyn
– Starostwo Powiatowe w Świdniku
– Urząd Gminy Mełgiew
– Urząd Gminy Piaski
– Urząd Gminy Rybczewice
– Urząd Miasta Świdnik
– Urząd Gminy Trawniki
– Starostwo Powiatowe we Włodawie
– Urząd Gminy Hanna
– Urząd Gminy Wyryki
– Urząd Gminy Stary Brus
– Urząd Gminy Urszulin
– Urząd Gminy Hańsk
– Urząd Gminy Wola Uhruska
– Urząd Gminy Włodawa

Inwestycja ta pozwoliła na:

  • wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
  • podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
  • stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
  • wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
  • wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

W związku z realizacją projektu nastąpił wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskały łatwiejszy dostęp do portali informacyjnych zawierających dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatów biorących udział w projekcie.

W ramach utrzymania trwałości projektu powołana został spółka komunalna Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w Łącznej zajmująca się dostawą Internetu zarówno do gminy uczestniczących w projekcie jaki, w tym również dla ich jednostek organizacyjnych, jak i dla mieszkańców tych gmin.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne