X Sesja Rady Gminy Wola Uhruska – zwołana w trybie nadzwyczajnym.

31 lipca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 02.08.2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
  2. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska;
  3. powołania zespołu ds. opiniowania kandydatur na ławników;
  4. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Uhruska;
  5. zmian w budżecie gminy.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00