XII SESJA RADY GMINY WOLA UHRUSKA.

21 października 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 25.10.2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) określenia zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”;
  5.2)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2020 r.;
  5.3) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2020 r.;
  5.4) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
  5.5) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej;.
 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wola Uhruska za rok szkolny 2018/2019.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy składanych po złożeniu ślubowania oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych, Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2018 r.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie XII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00