XIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

16 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 19.12.2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał:
5.1) w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej;
5.2) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Woli Uhruskiej;
5.3) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej “Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Woli Uhruskiej”;
5.4) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska zaliczanych do sektora finansów publicznych;
5.5) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej;
5.6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wola Uhruska na rok szkolny 2019/2020;
5.7) w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;
5.8) w sprawie zmian w budżecie gminy.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00