XIX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

8 lipca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Wola  Uhruska VIII kadencji na dzień 17.07.2020 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu  Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w  okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2019:
6.1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2019;
6.2) debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2019;
6.3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Uhruska  wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2019  r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy  za 2019 r.:
8.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia  komunalnego;
8.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
8.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
8.4) dyskusja;
8.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania  budżetu za 2019 r.;
8.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1) petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G;
9.2) zmian w budżecie gminy.
10. Informacja GOSiR w sprawie przygotowania do sezonu turystycznego w  2020 r.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

INFORMACJA
o możliwości udziału mieszkańców gminy Wola Uhruska w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2019.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Do pobrania:

 formularz zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Wola Uhruska za 2019 r.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00