XL Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

8 grudnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 15.12.2022 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Pakowa 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
  – określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowanej do wyliczenia zwrotu kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci i uczniów z terenu Gminy Wola Uhruska do placówek oświatowych;
  – rozpatrzenia petycji o utworzenie „Młodzieżowej Rady Gminy”;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
  – zmian w budżecie Gminy.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie XL Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00