XLII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

1 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 02.03.2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2022 r.
6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Wola Uhruska w 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7.2) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowanej do wyliczenia zwrotu kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów z terenu Gminy Wola Uhruska do placówek oświatowych;
7.3) podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznawania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.4) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
7.5) uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wola Uhruska na lata 2023-2025;
7.6) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
7.7) zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
7.8) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2023 r.;
7.9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Wola Uhruska;
7.10) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Wola Uhruska;
7.11) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
7.12) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska w 2022 r.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie XLII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00