XLIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji 19.04.2023 r. (środa) godz. 10:00

13 kwietnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 19.04.2023 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Wola Uhruska;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania pn. “Powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej”;
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu;
 • określenia na rok 2023 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026;
 • zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
 2.    Raport o stanie realizacji w 2022 r. Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2020-2022.
 3. Raport o stanie realizacji w 2022 r. Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023.
 4. Sprawozdanie z działalności oraz ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2022 r.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zakończenie XLIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00