XLIX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 26.10.2023 r. o godz. 11:00

20 października 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 26.10.2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy  Wola Uhruska na 2024 r.;

5.2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska;

5.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;

5.4) zmian w budżecie Gminy.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wola Uhruska za rok szkolny 2022/2023.

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2022 r.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie XLIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00