XLV Sesja Rady Gminy VIII kadencji

21 czerwca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.06.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2022:
    5.1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2022;
    5.2) debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2022;
    5.3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Uhruska wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2022 r.:
   6.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
          2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
   6.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
   6.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
          sprawie absolutorium;
  6.4) dyskusja;
  6.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
         sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2022 r.;
  6.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    7.1) udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hańsk;
    7.2) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
    7.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026;
    7.4) zmian w budżecie gminy.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie XLV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

 

INFORMACJA
o możliwości udziału mieszkańców gminy Wola Uhruska w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 20
22

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2022

Formularz zgłoszenia

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00