XLVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 29.09.2023 r. o godz. 11:00.

26 września 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Wola Uhruska zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.09.2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;
 • przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Wola Uhruska na lata 2023-2028”
 • zmian w budżecie Gminy.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i dyskusja.
 3. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach organów gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00