XV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska.

27 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 30.12.2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII uroczystej Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) zmian w budżecie gminy;
  5.2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022;
  5.3) uchwalenia budżetu na rok 2020;
  5.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023;
  5.5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r.;
  5.6) uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023;
  5.7) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

 

 

 

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00