XVI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska.

6 marca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 13.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2019 r.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Wola Uhruska.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2020;

7.2) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej;

7.3) przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Woli Uhruskiej;

7.4) ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz form i specjalności                  kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

7.5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2020 r.;

7.6) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

7.7) w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;

7.8) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic w Gminie Wola Uhruska;

7.9) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;

7.10) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023;

7.11) w sprawie zmian w budżecie gminy.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska w 2019 r.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski i dyskusja.

13. Zakończenie XVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00