XVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

8 kwietnia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 16.04.2020 r. o godz. 12:00 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej przy ul. Gimnazjalnej 34.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
5.2) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
5.3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
5.4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej do prowadzenia postępowania i wydawania      decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
5.5) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wola Uhruska;
5.6) zmian w budżecie gminy.
6. Raport o stanie realizacji w 2019 r. zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
7. Raport o stanie realizacji w 2019 r. zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2019 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wprowadzony stan epidemii w sesji Rady Gminy Wola Uhruska udział mogą wziąć jedynie Radni oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy Wola Uhruska. Pozostałe osoby, w tym Sołtysi z terenu gminy mogą śledzić przebieg sesji na kanale Gminy Wola Uhruska w serwisie youtube, na którym będzie prowadzona transmisja.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00