XVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

10 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XVIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 16.06.2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w zakresie organizacji tras pociągów
  pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm-Włodawa)
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023;
  – zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok;|
  – zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
  – zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.
 6.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7.   Wolne wnioski i dyskusja.
 8.   Zakończenie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00