XXI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

11 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Wola  Uhruska VIII kadencji na dzień 18.09.2020 r. o godz. 14:30 w auli Zespołu  Szkół w Woli Uhruskiej przy ul. Gimnazjalnej 34.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w  okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wola Uhruska na  rok szkolny 2020/2021;
5.2) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
5.3) nadania nazwy ulicy;
5.4) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wola Uhruska;
5.5) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem przez             przedsiębiorców  negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
5.6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023;
5.7) zmian w budżecie gminy.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów  nałożonych rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. Rady Ministrów w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.  1356 ze zm.) oraz ograniczeń w przemieszczaniu się osób, w szczególności o  konieczności przebywania w kwarantannie, jeżeli wspólnie zamieszkuje się lub gospodaruje z osobami, na które zastał nałożony obowiązek kwarantanny. Apelujemy, aby w przypadku występowania u Pani/Pana lub u osób wspólnie  zamieszkujących grypopodobnych objawów chorobowych, powstrzymać się od  udziału w Sesji Rady Gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00