XXIII Sesja Rady gminy Wola Uhruska.

30 października 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Wola  Uhruska VIII kadencji na dzień 05.11.2020 r. o godz. 10:00 w sali  gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Wola Uhruska na 2021 r.;
5.2) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
5.3) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2021 r.;
5.4) zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Woli  Uhruskiej;
5.5) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie  bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Uhruska;
5.6) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Uhruska;
5.7) zmiany uchwały w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów  podróży służbowych radnym Rady Gminy Wola Uhruska;
5.8) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet  przysługujących sołtysom z terenu Gminy Wola Uhruska;
5.9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola  Uhruska;
5.10) zmian w budżecie Gminy;
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wola Uhruska za  rok szkolny 2019/2020.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych,
Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2019 r.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie XXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00