XXIV sesja Rady Gminy Wola Uhruska

10 grudnia 2020

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gmiy Wola Uhruska zwołanej na dzień 17.12.2020 r. godz. 09:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w  okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   5.1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Wola Uhruska;
 5.2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  5.3) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.;
  5.4) utworzenia Klubu Senior +;
  5.5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2021 r.;
  5.6) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2027;
  5.7) zmian w budżecie gminy.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów nałożonych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132) oraz ograniczeń w przemieszczaniu się osób, w szczególności o konieczności przebywania w kwarantannie, jeżeli wspólnie zamieszkuje się lub gospodaruje z osobami, na które zastał nałożony obowiązek kwarantanny. Apelujemy, aby w przypadku występowania u Pani/Pana lub u osób wspólnie zamieszkujących grypopodobnych objawów chorobowych, powstrzymać się od udziału w Sesji Rady Gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00