XXIX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

14 września 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXIX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 16.09.2021 r. o godz. 10:00 w Sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;
  • zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wola Uhruska
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zakończenie XXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00