XXV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

21 grudnia 2020

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska zwołanej na dzień 29.12.2020 r. o godz. 10:00 w sali  gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady  Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.12.2020 r. o godz. 10:00 w sali  gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w  okresie między Sesjami.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Wola Uhruska.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wola Uhruska;
5.2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
5.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023;
5.4) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok;
5.5) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024;
5.6) uchwalenia budżetu na rok 2021.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XXV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów  nałożonych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2020 r. Rady Ministrów w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132) oraz ograniczeń w  przemieszczaniu się osób, w szczególności o konieczności przebywania w  kwarantannie, jeżeli wspólnie zamieszkuje się lub gospodaruje z osobami, na  które zastał nałożony obowiązek kwarantanny. Apelujemy, aby w przypadku występowania u Pani/Pana lub u osób wspólnie  zamieszkujących grypopodobnych objawów chorobowych, powstrzymać się od  udziału w Sesji Rady Gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00