XXVI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska.

18 lutego 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady  Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 25.02.2021 r. o godz. 10:00 w sali  gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w  okresie między Sesjami.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
5.2) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym;
5.3) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska  na lata 2021/2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu  opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
5.4) w sprawie przystąpienia Gminy Wola Uhruska do partnerskiego projektu  „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków  turystycznych”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014 2020;
5.5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy  Społecznej w Woli Uhruskiej;
5.6) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  Klub Senior+ w Bytyniu;
5.7) ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia  zawodowego nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które  dofinansowanie jest przyznawane;
5.8) zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021;
5.9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2021 rok.
5.10) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;
5.11) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;
5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zakończenie XXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Pawłowski

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów  nałożonych rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 r. Rady Ministrów w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) oraz  ograniczeń w przemieszczaniu się osób, w szczególności o konieczności przebywania w kwarantannie, jeżeli wspólnie zamieszkuje się lub gospodaruje  z osobami, na które zastał nałożony obowiązek kwarantanny. Apelujemy, aby w  przypadku występowania u Pani/Pana lub u osób wspólnie zamieszkujących  grypopodobnych objawów chorobowych, powstrzymać się od udziału w Sesji Rady  Gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00