XXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

22 kwietnia 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 30.04.2021 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2020 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
6.2) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wola Uhruska na lata 2020 – 2032”;
6.3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;
6.4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu;
6.5) w sprawie określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.6) w sprawie rozpatrzenia petycji;
6.7) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024;
6.8) w sprawie zmian w budżecie gminy.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska w 2020 r.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
9. Raport o stanie realizacji w 2020 r. zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
10. Raport o stanie realizacji w 2020 r. zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2020 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zakończenie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00