XXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska.

9 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 20.07.2021 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020:
6.1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020;
6.2) debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020;
6.3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Uhruska wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2020 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2020 r.:
8.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
8.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
8.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
8.4) dyskusja;
8.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2020 r.;
8.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów;
9.2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;
9.3) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

 

INFORMACJA
o możliwości udziału mieszkańców gminy Wola Uhruska w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 20
20.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Do pobrania:
1) Formularz zgłoszenia;
2) Raport o stanie Gminy Wola Uhruska za 2020 r.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00