XXX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

29 października 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 05.11.2021 r. o godz. 12:30 w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2022 r.;
5.2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska;
5.3) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Uhruska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
5.4) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 816 w miejscowości Bytyń;
5.5) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;
5.6) zmian w budżecie Gminy.
6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wola Uhruska za rok szkolny 2020/2021.
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2020 r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XXX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00