XXXI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

3 grudnia 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXXI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 07.12.2021 r. o godz. 12:30 w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyrażenia zgody na sprzedaż Skarbowi Państwa nieruchomości położonej w Woli Uhruskiej przy ul. Szkolnej 2 za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości;
5.2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
5.3) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Wola Uhruska;
5.4) ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących sołtysom z terenu Gminy Wola Uhruska;
5.5) zmian w budżecie Gminy.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00