XXXII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 29.12.2021 r.

21 grudnia 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.12.2021 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej przy ul. Gimnazjalnej 34.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030;
4.2) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Uhruska;
4.3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
4.4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;
4.5) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;
4.6) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4.7) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025;
4.8) uchwalenia budżetu na rok 2022;
4.9) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zakończenie XXXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Do pobrania Strategia Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00