XXXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji.

28 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXXIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 31.03.2022 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Wola Uhruska na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5.2) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej;
5.3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania pn. “Powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej”;
5.4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń”;
5.5) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
5.6) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
5.7) określenia na rok 2022 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
5.8) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy;
5.9) przekazania petycji według właściwości.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00