XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

4 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 10.11.2022 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2023 r.;
  – określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska;
  – zmiany przebiegu ulic w miejscowości Wola Uhruska;- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
  – uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
  – zmian w budżecie Gminy.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wola Uhruska za rok szkolny 2021/2022.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2021 r
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00