XXXV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

17 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 23.06.2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;
 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
 1. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji inwestycji gminnych.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
 3. Raport o stanie realizacji w 2021 r. Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2020-2022.
 4. Raport o stanie realizacji w 2021 r. Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023.
 5. Sprawozdanie z działalności oraz ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2021 r.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie XXXV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00