XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

21 lipca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 28.07.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej w likwidacji sporządzonego na dzień likwidacji.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021:
  6.1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021;
  6.2) debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021;
  6.3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Uhruska wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2021 r.:
  7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
  7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
  7.4) dyskusja;
  7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2021 r.;
  7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  8.1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wola Uhruska na rok szkolny 2022/2023;
  8.2) udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hanna;
  8.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
  8.4) zmian w budżecie gminy.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

INFORMACJA
o możliwości udziału mieszkańców gminy Wola Uhruska w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 20
21.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Do pobrania:

 1. Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021
 2. Formularz zgłoszenia

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00