XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

29 września 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 04.10.2022 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) zmian w budżecie Gminy;
  5.2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Ruda Huta na lata 2022-2030”;
  5.3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00