Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu

31 marca 2019
Projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu” realizowany był przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu w partnerstwie z Gminą Wola Uhruska i Powiatem Włodawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Celem głównym Projektu było zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego kościoła w Kosyniu. Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 408 odwiedzających. Grupą docelową projektu są parafianie miejscowości Kosyń oraz turyści przebywający w gminie Wola Uhruska i w powiecie włodawskim.

W ramach projektu wykonano m.in.:

  • prace konserwatorskie ołtarza,
  • remont i konserwacja kościoła,
  • budowę parkingu i ogrodzenia;
  • montaż oświetlenia,
  • instalację fotowoltaiczną o moc 1 kW.

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest ” Zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego kościoła w Kosyniu”.

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu.