Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu.

10 maja 2019

Operacja pn. „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Główny cel operacji to polepszenie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności terenów miejscowości Kosyń. Stworzenie warunków technicznych dla realizacji aspiracji młodych mieszkańców oraz kobiet zamieszkałych w msc. Kosyń w zakresie propagowania zdrowego trybu życia i wzmocnienia więzi rodzinnych, społecznych, zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poprawa stanu technicznego oraz dostępności przestrzeni publicznej w msc. Kosyń.

 

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 282 474,18 zł

Wysokość przyznanej pomocy: 179 738 zł