Zagospodarowanie Parku w Woli Uhruskiej na cele rekreacyjne poprzez montaż obiektów małej architektury

10 września 2021

Operacja pn. „Zagospodarowanie Parku w Woli Uhruskiej na cele rekreacyjne poprzez montaż obiektów małej architektury”  mająca na celu  polepszenie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności terenów miejscowości Wola Uhruska w dobie rozwijającej się obecnie turystyki wiejskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020