Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowych nn” na części działki o numerze ewidencyjnym 237/47, obręb ewidencyjny Wola Uhruska 0015,gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie.

18 marca 2024

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowych nn” na części działki o numerze ewidencyjnym 237/47, obręb ewidencyjny Wola Uhruska 0015, gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie – stanowiącej teren zamknięty kolejowy stosownie do decyzji Ministra Infrastruktury. Wniosek w sprawie wydania przedmiotowej decyzji złożył Pełnomocnik substytucyjny PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin. Zawiadomienie stosownie do art. 49 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego winno być udostępnione przez 14 dni. Po upływie ww. terminu proszę o odesłanie niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji wraz z adnotacją urzędową o terminie udostępnienia zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00