Zawiadomienie w sprawie przekszatłcenia Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

17 lutego 2020

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 17 lutego 2020 r.

Stosownie do art. 89 ust 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148, z poźn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na podstawie uchwały nr XIV/77/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2020 r. ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej poprzez zmianę siedziby szkoły z dotychczasowej, znajdującej się przy ul. Szkolnej 2, 22-230 Wola Uhruska, na nową przy ul. Gimnazjalnej 34, 22-230 Wola Uhruska. Uczniom, którzy obecnie uczęszczają do Szkoły w budynku przy ul. Szkolnej 2, zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole w budynku przy ul. Gimnazjalnej 34.
Zamiar zmiany siedziby sprowadza się do rezygnacji z prowadzenia zajęć lekcyjnych w dwóch obiektach szkolnych i zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w jednym budynku, a podyktowany jest względami ekonomicznymi.
Jednocześnie informuję, że treść ww. uchwały nr XIV/77/2019 Rady Gminy Wola Uhruska wraz z uzasadnieniem wyjaśniającym powody przekształcenia szkoły jest udostępniona w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, ul. Szkolna 2 oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, ul Gimnazjalna 34, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wola Uhruska: https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl i na stronie internetowej gminy – www.wolauhruska.pl.

Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00