Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

4 sierpnia 2023

Trwają rolne badania ankietowe. Ostatnie dwa tygodnie na udział w badaniu!
Do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). –Udział w badaniu jest obowiązkowy – przypomina Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa i Środowiska GUS
Obecnie w wyżej wymienionych badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
– Gospodarstwa rolne o dużej powierzchni użytków rolnych i dużym pogłowiu zwierząt gospodarskich w województwie, ze względu na ich udział i znaczenie w produkcji rolniczej, są przypisywane do war-stwy gospodarstw rolnych, która zawsze wchodzi do badań reprezentacyjnych – wyjaśnia Renata Kaczkowska z GUS.
Zakres informacji zbieranych w badaniu Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) jest obszerny i obejmuje: użytkowanie gruntów, sady, powierzchnie zasiewów, metody uprawy, nawadnianie, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, ciągniki, maszyny i urządzenia rol-nicze, działalność gospodarczą, strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem go-spodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna.
Badaniami rolniczymi objęci są faktyczni użytkownicy gospodarstwa rolnego niezależnie od tego czy są właścicielami, dzierżawcami gospodarstw rolnych (na podstawie umowy pisemnej, ustnej lub bezu-mownie) czy też użytkują je z innego tytułu (np. nauczyciel, ksiądz), a także niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone są na terenie jednej czy kilku gmin.
– Badany jest zatem stan faktyczny a nie stan prawny. Jeżeli użytkownikiem gospodarstwa rolnego jest grupa osób, to poprosimy o wybranie jednej osoby (np. najstarszej czy najbardziej decyzyjnej), która zostanie podana jako użytkownik i jednocześnie osoba kierująca – tłumaczy Renata Kaczkowska.
Informacje o badaniach rolniczych można uzyskać kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00