INFORMACJA DLA ROLNIKÓW.

21 maja 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 pkt 1 i 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) osoby prowadzące na terenie powiatu włodawskiego działalność w zakresie:
• skupu warzyw i owoców;

• produkcji pierwotnej (produkcja, uprawa produktów pochodzenia roślinnego, w tym: zbóż, roślin oleistych, warzyw, owoców, ziół itp.);
i/lub
• sprzedaży bezpośredniej (sprzedaż przez producenta np. rolnika, plantatora produktów pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce) uzyskanych we własnym gospodarstwie rolnym – prowadzona na targowiskach lub w innych miejscach, do zakładów żywienia zbiorowego – stołówki, restauracje, bary, sklepów i hurtowni);
• produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego;

mają obowiązek zatwierdzenia i rejestracji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.
Zatwierdzenie i rejestracja jest bezpłatna!!!

Zatwierdzenie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład, po przeprowadzonej kontroli. Formularze wniosku w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Stacji, w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pssewlodawa.pis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włodawie
Al.J.Piłsudskiego 66
(IV piętro, pokój nr 5 – budynek Przychodni Specjalistycznej)

 

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SKUPU WARZYW I OWOCÓW ORAZ ICH TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

Na etapie skupu, przechowywania i transportu warzyw i owoców powinny być zapewnione właściwe warunki higieniczno – sanitarne, a w szczególności:
• dostęp dla wszystkich pracowników do toalet (stałych lub przenośnych) i urządzeń do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących
• czysta odzież personelu przy wykonywaniu pracy,
• odpowiedniej czystości i jakości stosowany sprzęt, opakowania transportowe (opakowania mają być czyste, nieuszkodzone),
• warunki i sposób przechowywania produktów (pomieszczenia łatwe do utrzymania w czystości, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i dostępem obecności szkodników)
• właściwe warunki transportu (skrzynie ładunkowe środków transportu powinny być czyste),
• nie dopuszczanie do pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura lub żółtaczka,
• zakaz wejścia osób nieupoważnionych,
• przestrzeganie stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej przez pracowników,
• przestrzegane przez przedsiębiorców obowiązku identyfikowalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców).

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

Owoce i warzywa uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno-sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej powinny na etapie produkcji (uprawy, zbioru) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:
• stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,
• stosować odpowiednie metody nawożenia (wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami),
• stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji,
• przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu owoców, w tym:
◦ zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze (czysta woda bieżąca, woda butelkowana, beczkowozy, pojemniki, ręczniki jednorazowego użytku itp.),
◦ rygorystycznie wymagać od pracowników mycia rąk przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji,
◦ zalecana się stosować rękawiczki jednorazowego użytku,
◦ nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami, jak: biegunka, wymioty, podwyższona temperatura, kaszel,
◦ zwracać uwagę na czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,
◦ zapewnić na plantacji możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej,
• przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych,
• utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu owoców,
• opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej, w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.
• przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców)

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00