Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”

30 marca 2019

Projekt Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92” współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu było promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez wykonanie prac  na plenerze plastycznym oraz organizacja festynu kulturalno-rekreacyjnego.

Projekt polega na organizacji Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”, którego tematem przewodnim było hasło „Poleska Dolina Bugu” w rzeźbie i malarstwie. Zwieńczeniem Pleneru był festyn kulturalno-rekreacyjny w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki

Całkowite koszty projektu – 36 465,34 zł.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 24 471,16 zł (67,10%).

Wkład własny – 11 994,18 zł (32,90%).