Ogłoszenia

25 marca 2019

Ogłoszenia, obwieszczenia oraz informacje Wójta Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej –  w zakładce Wójt Gminy – Obwieszczenia lub Ogłoszenia i Obwieszczenia.
W tym miejscu zamieszczamy odnośniki do najistotniejszych materiałów.


OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2019 r.

 

 
 
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej –

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury –https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//8_konkurs_ofert.pdf

Do pobrania – wzór oferty i ramowej umowy

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. –https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//76_konsultacje_program.pdf

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2017 r. –https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Ogloszenie_22-02-2017.pdf

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury –https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=314&p1=szczegoly&p2=1137360

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury – 12.02.2016 r. – http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=305&p1=szczegoly&p2=1038277
Do pobrania – wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 05.11.2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2015 r. – dostępne na stronie http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//rozstrzygniecie.pdf – 19.03.2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury. – 13.02.2015 r.
Do pobrania – wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Wola Uhruska w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 08.09.2014

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury – 12.02.2014 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2013 r. – 15.03.2013 r.

Ogłoszenie konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Wola Uhruska – Zarządzenie Nr 6/2013 – 08.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury – 07.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 07.11.2012 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na realizatorów zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” pt „Bawimy się i uczymy z indywidualizacją” – 22.08.2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2012 r. – 12.06.2012 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym – 17.05.2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 11.05.2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2012 r. – 14.02.2012 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 13.10.2011 r.

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Vitrum” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Wola Uhruska – złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 29.09.2011 r. – uwagi do oferty można składać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska od dnia 6 października 2011 włącznie.

Obwieszczenie Wójta Gminy  o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.  – 08.09.2011 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2011 r. – 08.04.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury – 09.03.2011 r. – do pobrania – wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

Wykaz nieruchomości części nieruchomości będącej własnością Gminy Wola Uhruska przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowych najemcy w ramach kolejnej umowy po umowie najmu na czas oznaczony do 3 lat  – 08.03.2011 r.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędznicze – informatyk – 14.01.2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okręgów wyborczych – 04.10.2010 r.

Ogłoszenie o mozliwości składania wniosków na dofinansowania zakupu podręczników szkolnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011 – 20.08.2010 r.

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia pojemników na odpady stałe – 16.06.2010 r.

Zaproszenie nr 2/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej – 25.05.2010 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej – 17.03.2010 r.

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków do Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” o przyznanie pomocy. – 04.02.2010 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury. – 29.01.2010 r.

Ogłoszenie Wójta w sprawie usuwania odpadów i nieczystości ciekłych z nieruchomości. – 10.12.2009 r.