Jednostka WOT w obiekcie po szkole podstawowej przy ul. Szkolnej 2

17 grudnia 2021

Budynek szkoły podstawowej w Woli Uhruskiej zmienił właściciela. 16 grudnia 2021 r. za zgodą Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji Jan Łukasik – Wójt Gminy dokonał sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej dla Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej na potrzeby kwaterunkowo-szkoleniowe nowo formowanej jednostki wojskowej – 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nie była to łatwa decyzja, wszak to właśnie w tym budynku większość mieszkańców Gminy Wola Uhruska zdobywała podstawy wykształcenia. Z tym budynkiem wielu z nas ma niezliczone wspomnienia ze szkolnych lat. Wielu z nas czuje sentyment do tych murów, choć ostatnio budynek ten nie był już wykorzystywany do działalności edukacyjnej.

Chcielibyśmy w tym miejscu pokrótce przybliżyć wszystkim zainteresowanym genezę tej decyzji.

W odpowiedzi na zapytanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie z dn. 09.04.2021 r. dotyczące infrastruktury cywilnej możliwej do wykorzystania na rozmieszczenie i dyslokację pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej Gmina Wola Uhruska za pośrednictwem Starosty Włodawskiego zgłosiła nieruchomość zlokalizowaną w Woli Uhruskiej przy ul. Szkolnej 2 jako potencjalnie możliwą do przekazania na ww. cele. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są budynki wykorzystywane do 31.08.2020 r. jako siedziba Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej oraz sala gimnastyczna wybudowana w roku 2014. Budynki te po przeniesieniu siedziby oraz działalności edukacyjno-wychowawczej Zespołu Szkół do budynku przy ul. Gimnazjalnej 34 oraz likwidacji sezonowego Schroniska Młodzieżowego nie były wykorzystywane do bieżącej działalności Zespołu Szkół. Jedynie sala gimnastyczna zlokalizowana na przedmiotowej nieruchomości była sporadycznie wykorzystywana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej oraz Gminę Wola Uhruska.

Po kilkakrotnych oględzinach ww. nieruchomości i zlokalizowanych na niej budynków przez przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i wstępnym potwierdzeniu zainteresowania przejęciem nieruchomości na cele dyslokacji pododdziału Wojsk Obrony Terytorialnej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zamiaru zbycia nieruchomości, na zlecenie Wójta Gminy Wola Uhruska rzeczoznawca majątkowy oszacował wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości na łączną kwotę 3 529 691 zł.

Po zapoznaniu się z operatem szacunkowym Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie pismem z dn. 15.10.2021 r. wyraził zainteresowanie pozyskaniem budynku szkolnego wraz z innymi obiektami usytuowanymi na działkach nr 356/1, 356/2, 356/3 o łącznej powierzchni 1,0298 ha na potrzeby kwaterunkowo-szkoleniowe nowo formowanych jednostek Sił Zbrojnych RP.

W oparciu o powyższe stanowisko Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie Wójt Gminy Wola Uhruska Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Wola Uhruska przeznaczył do zbycia przedmiotową nieruchomość określając jej cenę w kwocie netto 3 529 691 zł. Wójt Gminy Wola Uhruska poinformował jednocześnie Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie o możliwości przekazania nieruchomości w drodze sprzedaży bezprzetargowej za cenę wynikającą z operatu szacunkowego powiększoną o podatek VAT od wartości działki nr 356/3 i znajdującej się na niej infrastruktury.

Na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie rzeczoznawca majątkowy dokonał oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości (z wyłączeniem placu zabaw znajdującego się na tej nieruchomości) na kwotę 3 070 000 zł. Pismem z dn. 15.11.2021 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie podtrzymując zainteresowanie nabyciem przedmiotowej nieruchomości poinformował Wójta Gminy Wola Uhruska, że realna cena za jaką strona wojskowa jest gotowa nabyć nieruchomość w roku 2021 r. wynosi 3 070 000 zł. Jednocześnie przekazał informację, że ewentualny zakup nieruchomości w roku 2022 nie jest brany pod uwagę.

Biorąc pod uwagę względy społeczne i ekonomiczne – nadzieję na ożywienie gospodarcze związane z zakwaterowaniem żołnierzy, a w przyszłości ich rodzin, zwiększenie podatku od nieruchomości o ok. 15 tys. zł w skali roku, uniknięcie kosztów utrzymania i remontów budynków, poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz korzyści wizerunkowe, jakie zyska Gmina Wola Uhruska w związku z ulokowaniem na przedmiotowej nieruchomości żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, Rada Gminy Wola Uhruska uznała za uzasadnioną sprzedaż tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie (jako jednostki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej) za cenę brutto w kwocie 3 070 000 zł.

Na podstawie tej decyzji Rady Gminy, Wójt Gminy Wola Uhruska dokonał w dniu 16 grudnia br. sprzedaży nieruchomości przy ul. Szkolnej 2. W najbliższych dniach dokonane zostanie formalne przekazanie nieruchomości dla jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej RP, po którym obiekt ten będzie terenem wojskowym. Oznacza to, że nie będzie już możliwy wstęp na ten teren bez specjalnego zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że od razu pojawią się tu żołnierze, gdyż budynki szkolne wymagają dostosowania do nowej funkcji: kwaterunkowo-szkoleniowej.

Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć książkę z 2008 r. pt. 80 lat Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej 1928-2008, w której opisana m.in. została historia szkoły. Po raz ostatni uczniowie odwiedzili budynek szkoły w dniu 9 grudnia 2021 r. w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Jako ciekawostkę zamieszczamy również kilka zdjęć z oryginalnego projektu budowy szkoły z 1926 r. oraz ogłoszenia przetargu z 1928 r. na dokończenie jej budowy.

Mariusz Jachimczuk

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00