XXXIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 24.02.2022 r.

17 lutego 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 24.02.2022 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej ul. Gimnazjalna 34.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2021 r.
6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Wola Uhruska.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska;
7.2) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.3) wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wola Uhruska;
7.4) uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;
7.5) wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;
7.6) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wola Uhruska na lata 2022-2030 – do porbania projekt strategii;
7.7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Uhruska;
7.8) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025;
7.9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2022 r.;
7.10) w sprawie rozpatrzenia petycji;
7.11) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;
7.12) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
7.13) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska w 2021 r.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00